4. รายได้ ค่าใช้จ่าย และภาวะหนี้สินของครัวเรือน

ข้อมูลตัวชี้วัด “รายได้ ค่าใช้จ่าย และภาวะหนี้สินของครัวเรือน”

การสำรวจข้อมูล ใน พ.ศ. 2561 พบว่า ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 21,346 บาท ลดลงร้อยละ 0.4 จาก พ.ศ. 2560
ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 21,437 บาท โดยค่าใช้จ่ายครัวเรือน ร้อยละ 34.8 เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ รองลงมาคือค่าที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน ร้อยละ 19.8 ค่าเดินทางและยานพาหนะ ร้อยละ 17.7 ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอื่น ๆ เช่น การสื่อสาร เพื่อการศึกษา การรักษาพยาบาล และการบันเทิง เป็นต้น ร้อยละ 14.3 ส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี ของขวัญ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล/หวย และดอกเบี้ย เป็นต้น สูงถึง ร้อยละ 13.4

ส่วนข้อมูลรายได้และหนี้สินครัวเรือนที่มีสำรวจทุก 2 ปี ใน พ.ศ. 2560 พบว่า ครัวเรือนในประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 26,946 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จาก พ.ศ. 2558 ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทำงาน ร้อยละ 71.9 รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน ร้อยละ 14.3 เช่น เงินช่วยเหลือ รายได้จากทรัพย์สิน และรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในรูปของสวัสดิการ/สินค้า และบริการต่าง ๆ เป็นต้น ร้อยละ 13.8 ในขณะที่ มีจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 50.7 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 49.1 ใน พ.ศ. 2558 โดยมีหนี้สินเฉลี่ย 178,994 บาทต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 76.9 สำหรับหนี้ในการลงทุนและอื่น ๆ พบว่า เป็นหนี้ที่ใช้ทำการเกษตร ร้อยละ 14.0 และทำธุรกิจ ร้อยละ 8.5 ในขณะที่หนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือน ใน พ.ศ. 2560 สูงถึง 6.6 เท่า ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550-2560) พบว่า มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการยังชีพ และพบว่า รายได้เฉลี่ย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย และหนี้สินต่อรายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้ พ.ศ. 2550-2560

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562